UAB „Dialogus“ ekspertai turi:

 • įgūdžių ir žinių tose aviacijos srityse, kuriose jie teiks pagalbą Įmonei bei jos klientams;
 • 2 metų praktinės darbo patirties, susijusios su viena ar daugiau iš žemiau nurodytų veiklos sričių;

 UAB „Dialogus“ ekspertų kvalifikacija apima šias sritis:

 • orlaivių tinkamumas skraidyti, techninės priežiūros vykdymas
 • oro vežėjų sertifikavimas ar licencijavimas
 • aerodromų steigimas, sertifikavimas, priežiūra
 • antžeminių paslaugų teikimas, sąlygos, priežiūra
 • aviacijos saugumo užtikrinimas bei saugumo sistemų kūrimas bei diegimas
 • oro navigacijos paslaugų teikimas
 • keleivių teisių apsauga
 • aviacijos mokymo organizacijų steigimas, sertifikavimas bei priežiūra
 • įmonių finansinis ar veiklos auditas
 • krovinių gabenimas oru
 • aviakompanijų, oro uostų veiklos administravimas
 • aviacijos teisės ir viešojo administravimo teisės klausimų sprendimas

Būsimi ekspertai gali teikti paraiškas Įmonei bendradarbiauti vienoje ar keliose aukščiau išvardytų sričių, taip pat ir kitose veiklos srityse. Įmonei ir būsimiems ekspertams sutarus dėl bendradarbiavimo apimties, sąlygų ir tvarkos pasirašoma bendradarbiavimo sutartis. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį ekspertas įtraukiamas į įmonės ekspertų sąrašą.

Konkrečiai užduočiai atlikti ekspertų sąraše esančius atitinkamas žinias, gebėjimus bei patirtį turinčius asmenis skiria Įmonė. Jeigu užduočiai įvykdyti reikalingas kolektyvinis ekspertų darbas, Įmonė sudaro ekspertų darbo grupę, kurios veiklai koordinuoti ir organizuoti paskiriamas vienas iš ekspertų. Ekspertai paskiriami pasirašant autorinę sutartį tarp eksperto, kaip fizinio asmens, ir Įmonės. Pačioje autorinėje sutartyje suformuluojama užduotis, įvykdymo sąlygos ir terminai, kiekvieno eksperto atlygis už autorinį darbą. Įmonė nesikiša į jokius eksperto ir jo tiesioginio darbdavio santykius, atsakomybė už tai, kad nekiltų viešųjų ir privačių interesų konfliktas priklauso pačiam ekspertui. Jeigu ekspertas turi atlikti užduotis toli nuo jo pastovios gyvenamosios vietos, Įmonė jam įsipareigoja suteikti pragyvenimui ir būsto nuomai skirtas išmokas ir kompensuoja kelionės išlaidas pagal bendras Įmonės išlaidų ekspertams kompensavimo taisykles. Ekspertams keliami uždaviniai nėra susiję su viešosios valdžios funkcijų vykdymu ar su savarankiška sprendžiamąja galia.